Aanpassingen aan de COVID crisis - Adaptations à la crise du COVID

Français - English

Tot onze spijt moeten we alle face-to-face-evenementen in juni en september annuleren, d.w.z. de coach evenings en de conferentie dag ter gelegenheid van de International Coaching Week 2020!

Voor de rest van het jaar volgen we de evolutie van de COVID-19 situatie op de voet. Dit brengt ons ertoe om ons programma en onze activiteiten als federatie aan te passen. Hoewel we hopen dat de situatie tegen de herfst weer normaal is, stellen de maatregelen die de overheid, het bedrijfsleven en particulieren nemen om zich tegen het virus te beschermen, de organisatie van face-to-face-gebeurtenissen ter discussie. 

Gelukkig stelt de technologie ons in staat om evenementen online te houden. De tijden waarop wij evenementen aanbieden kunnen veranderen om rekening te houden met technische problemen, met name connectiviteitsproblemen op piekmomenten. Wij nodigen u dan ook uit om bij de inschrijving voor een activiteit bijzondere aandacht te besteden aan de praktische details.

Om onze leden zo goed mogelijk te blijven ondersteunen, heeft de raad van bestuur van ICF Belgium de afgelopen maanden gewerkt aan verschillende projecten die in uitvoering zijn:

 • Een nieuwe formule om onze leden virtueel samen te brengen en ons allen in staat te stellen banden met onze collega's te onderhouden of te ontwikkelen: The Connect Lunch;
 • De oprichting van een nieuwe afdeling om de solidariteitsinitiatieven van onze leden in de verf te zetten: ICF Solidarity;
 • Een communicatieplan met de media om de zichtbaarheid van professionele coaching, die zo nodig is in de huidige maatschappij, en dus ook van onze leden, te vergroten;
 • En niet te vergeten de samenwerking met het Rode Kruis, de ICF Belgium Prism Award en de talrijke webinars van ICF Synergie en ICF BENE.

 

Tot slot, als u ons een handje wilt helpen, staan we altijd klaar om nieuwe vrijwilligers te verwelkomen. De huidige openstaande posities zijn hier te vinden.

We kijken er naar uit om jullie allemaal in levende lijve te zien.

De bestuurders en ambassadeurs van ICF Belgium.

 


 

Nous regrettons de devoir vous annoncer l’annulation de tous les événements en présentiel en juin et septembre, c’est-à-dire les coach evenings et la journée de conférences en l’honneur de l’International Coaching Week 2020 !

Pour le reste de l’année, nous suivons de très près l'évolution de la situation COVID-19. Celle-ci nous pousse à adapter notre programme ainsi que nos activités en tant que fédération. Bien que nous espérions que la situation revienne à la normale d'ici l'automne, les mesures prises par le gouvernement, par les entreprises et par les individus pour se protéger du virus remettent en question l’organisation d’événements en présentiels. 

Heureusement, la technologie nous permet d’organiser des activités en ligne. Les horaires auxquels nous proposons des activités peuvent subir quelques changements afin de contourner les difficultés techniques, surtout les problèmes de connectivité aux heures les plus prisées (en soirée). Nous vous invitons dès lors à être particulièrement attentifs aux détails pratiques lorsque vous vous inscrivez à une activité.

Pour continuer de soutenir au mieux nos membres, le conseil d’administration d’ICF Belgique a travaillé ces derniers mois sur divers projets qui sont en phase de concrétisation :

 • Une nouvelle formule pour réunir virtuellement nos membres et nous permettre à tous de garder ou de développer des liens avec nos collègues : Le Connect Lunch;
 • La création d’une nouvelle rubrique pour mettre en avant les initiatives solidaires de nos membres: ICF Solidarity;
 • Un plan de communication auprès des médias pour augmenter la visibilité du coaching professionnel dont l’ensemble de la société a tant besoin aujourd’hui et ainsi celle de nos membres;
 • Sans oublier la collaboration avec la Croix Rouge, l’ICF Belgium Prism Award et les nombreux webinaires d’ICF Synergie et ICF BENE.

Enfin, si vous souhaitez nous donner un coup de main, nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux volontaires. Les positions actuellement ouvertes se trouvent ici.

Dans l’impatience de vous retrouver tous en chair et en os.

Les administrateurs et les ambassadeurs d’ICF Belgium.

 


We regret to announce the cancellation of all face-to-face events in June and September, i.e. the coach evenings and the conference day in honour of International Coaching Week 2020!

For the rest of the year, we are following the evolution of the COVID-19 situation very closely. This is leading us to adapt our programme and our activities as a federation. While we hope to see the situation return to normal by the fall, the measures taken by government, businesses and individuals to protect themselves from the virus questions the organization of face-to-face events. 

Fortunately, technology allows us to hold events online. The times at which we offer events may change to accommodate technical difficulties, especially connectivity issues at peak (evening) times. We therefore invite you to pay particular attention to the practical details when registering for an activity.

In order to continue supporting our members in the best possible way, the board of ICF Belgium has been working over the past few months on various projects that are in the process of being implemented:

 • A new formula to bring our members together virtually and allow us all to keep or develop links with our colleagues: The Connect Lunch;
 • The creation of a new section to highlight the solidarity initiatives of our members: ICF Solidarity;
 • A communication plan with the media to increase the visibility of professional coaching that is so much needed in today's society and thus that of our members;
 • Without forgetting the collaboration with the Red Cross, the ICF Belgium Prism Award and the numerous webinars of ICF Synergy and ICF BENE.

 

Finally, if you would like to give us a hand, we are always ready to welcome new volunteers. Current open positions can be found here.

We look forward to seeing you all in the flesh.

The administrators and ambassadors of ICF Belgium.