De International Coach Federation heeft het voortouw genomen om zowel een definitie en filosofie van coaching te ontwikkelen als ethische normen voor zijn leden vast te leggen. Door haar eigen Gedragscode, Evaluatieproces voor Ethisch Gedrag, en Onafhankelijke Evaluatieraad (IRB), vestigt de ICF professionele coachingnormen en verschaft ze consumenten een platform om ethische klachten over ICF-leden of gecertificeerde ICF-coaches neer te leggen.

ICF's basis voor zelfbestuur bestaat uit en hangt af van de volgende normen en praktijken, ondersteund door de acties van de Raad van Bestuur van ICF, vertegenwoordigers wereldwijd, en gecertificeerde coaches en leden:

 • Kerncompetenties die de vereiste vaardigheden voor een professionele coach bepalen en de basis vormen voor de professionele certificeringsproef en erkenning van opleidingsprogramma's voor coaches.
 • Een Gedragscode waartoe ICF-leden en gekwalificeerde ICF-coaches zich verbinden en aansprakelijkheid tegenover normen van professioneel gedrag.
 • Professioneel toezicht via een Onafhankelijk Evaluatieproces voor ICF-leden en gecertificeerde ICF-coaches, om het publiek toe te laten om haar bekommernissen te rapporteren en op een objectief onderzoek, opvolging en disciplinaire maatregelen te kunnen vertrouwen.
 • Certificering Professionele Coach, wat een streng onderzoeks- en evaluatieproces inhoudt waarmee coaches hun vaardigheden, beheersing en bewezen ervaringen in het toepassen van kerncompetenties van coaching moeten bewijzen.
 • Certificering bevat Permanente Opleidingsvereisten voor coaches voor een periodieke hernieuwing van de coachingkwalificaties, om duurzame groei en ontwikkeling te verzekeren.
 • De Erkenning Professionele Coachopleiding, waarbij opleidingsprogramma's voor coaches worden onderworpen aan een evaluatie en permanent toezicht om hun engagement te bewijzen voor de hoogste normen van curricula en overeenstemming met vastgelegde kerncompetenties, geschiktheid, structuur, beheersing en ethiek om uitmuntendheid in de opleiding van coaches te ondersteunen.
 • Lopende zelfregulerende overzichtsinitiatieven om de behoeften en bekommernissen van cliënten, op individueel en organisatorisch niveau, op internationale basis op te sporen en blijk te geven van een actief engagement voor professioneel zelfbestuur .

Contacteer het ICF met Reglementering Updates

Indien u op de hoogte bent van een mogelijke of hangende coachingreglementering in uw streek, gelieve de ICF te contacteren.

Deel Een: Definitie van Coaching

 • Coaching: Coaching is een partnerschap aangaan met cliënten in een stimulerend en creatief proces dat hen inspireert om hun persoonlijke en professionele potentieel optimaal te benutten.
 • Een professionele coachingrelatie: Er is sprake van een professionele coachingrelatie wanneer coaching een zakelijke overeenkomst of contract bevat die de verantwoordelijkheid van elke partij stipuleert.
 • Een Professionele ICF-Coach: een Professionele ICF-Coach stemt er ook mee in om de ICF Professionele Kerncompetenties toe te passen en belooft om verantwoording aan de ICF-Gedragscode af te leggen.

In order to clarify roles in the coaching relationship, it is often necessary to distinguish between the client and the sponsor. In most cases, the client and sponsor are the same person and therefore jointly referred to as the client. For purposes of identification, however, the International Coach Federation defines these roles as follows:

 • Client: The "client" is the person(s) being coached.
 • Sponsor: The "sponsor" is the entity (including its representatives) paying for and/or arranging for coaching services to be provided.

In alle gevallen moeten coachingverbintenissen of overeenkomsten duidelijk de rechten, respectieve rollen en verantwoordelijkheden van zowel cliënt en sponsor vastleggen indien zij niet een en dezelfde persoon zijn.

Deel Twee: De ICF-Normen voor Ethisch Gedrag

Preambule: Professionele ICF-Coaches streven naar een gedrag dat het beroep van coach in een positief daglicht stelt; tonen respect tegenover verschillende benaderingen van coaching; en erkennen dat ze ook door toepasbare wetten en reglementen zijn gebonden.

Sectie 1: Professioneel Gedrag in het Algemeen

Als coach:

 1. Ik zal in het openbaar niet opzettelijk verklaringen afleggen die onwaar of misleidend zijn over wat ik als coach te bieden heb of onjuiste beweringen doen in geschreven documenten over het beroep van coach of mijn referenties of de ICF.
 2. Ik zal nauwkeurig mijn kwalificaties, expertise, ervaring, certificaten en ICF-referenties meedelen.
 3. Ik zal de inspanningen en bijdragen van anderen erkennen en waarderen en ze niet als de mijne claimen. Ik erken dat elke overtreding van deze norm aanleiding kan geven tot juridische stappen van derden.
 4. Ik zal altijd de grootst mogelijke waakzaamheid betrachten m.b.t. persoonlijke problemen die mijn coachingprestatie of mijn professionele coachingrelaties kunnen schaden, beïnvloeden of ermee in conflict zijn. Indien de feiten en omstandigheden dit vereisen, zal ik onmiddellijk professionele hulp zoeken en bepalen welke actie noodzakelijk is, ook als dit een opschorting of beëindiging van mijn coachingrelatie(s) zou vereisen.
 5. Ik zal een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de ICF-Gedragscode voor elke coachopleiding, coach mentoring en superviserende activiteiten als coach.
 6. Ik zal onderzoek verrichten en rapporteren op bekwame, eerlijke wijze, en met inachtneming van wetenschappelijke normen en toepasselijke richtlijnen. Mijn onderzoek zal worden uitgevoerd met de noodzakelijke toestemming en goedkeuring van alle betrokkenen en binnen een benadering die de deelnemers tegen elke mogelijke schade beschermt. Elk onderzoek zal worden uitgevoerd op een wijze die in overeenstemming is met de relevante wetten van het land waar het onderzoek plaatsvindt.
 7. Ik zal bestanden die tijdens mijn coachingactiviteiten worden opgemaakt bijhouden, bewaren en verwijderen in functie van geheimhouding, veiligheid en privacy, en in overeenstemming met alle wetten en overeenkomsten die hierop van toepassing zijn.
 8. Ik zal alleen contactgegevens van ICF-leden (e-mailadressen, telefoonnummers, enz.) gebruiken op de wijze en in de mate zoals voorzien door de ICF.
Sectie 2: Belangenconflicten

Als coach:

 1. Ik zal ernaar streven om (mogelijke) belangenconflicten te vermijden en in alle openheid dergelijke conflicten bekend te maken. Ik zal zelf voorstellen om een stap opzij te zetten indien een dergelijk conflict zich voordoet.
 2. Ik zal aan mijn cliënt en zijn/haar sponsor elke te verwachten vergoeding van derden meedelen die ik zou kunnen betalen of ontvangen voor verwijzingen van die cliënt.
 3. Ik zal alleen diensten, goederen of andere niet-geldelijke vergoedingen uitwisselen indien dit de coachingrelatie niet in het gedrang brengt.
 4. Ik zal niet opzettelijk enig persoonlijk, professioneel of geldelijk profijt of voordeel halen uit de coach-cliëntrelatie, tenzij dit in de overeenkomst of het contract werd overeengekomen.
Sectie 3: Professioneel Gedrag met Cliënten

Als coach:

 1. Ik zal niet opzettelijk misleidende of onjuiste beweringen doen over wat mijn cliënt of sponsor van mij als coach of van het coachingproces kan verwachten.
 2. Ik geef aan mijn toekomstige cliënten of sponsors geen informatie of advies waarvan ik weet of meen dat ze misleidend of vals is.
 3. Ik sluit duidelijke overeenkomsten of contracten met mijn cliënten en sponsor(s). Ik zal alle overeenkomsten of contracten die worden opgemaakt in de context van professionele coachingrelaties naleven.
 4. Ik zal zorgvuldig alle noodzakelijke uitleg geven en ernaar streven dat, voorafgaand aan of tijdens de eerste sessie, mijn coachingcliënt en sponsor(s) de aard van coaching, de aard en limieten van geheimhouding, financiële regelingen, en alle andere voorwaarden van de coachingovereenkomst of contract begrijpen.
 5. Ik ben ervoor verantwoordelijk om duidelijke, passende en cultureel gevoelige grenzen te bepalen voor elk mogelijk fysiek contact met mijn cliënten of sponsors.
 6. Ik zal geen seksuele betrekkingen met mijn huidige cliënten of sponsors aangaan.
 7. Ik eerbiedig het recht van mijn cliënt om de coachingrelatie stop te zetten op om het even welk moment van het proces, afhankelijk van de bepalingen van de overeenkomst of het contract. Ik zal letten op signalen die erop wijzen dat de cliënt niet langer gebaat is bij de coachingrelatie.
 8. Ik zal de cliënt of sponsor ertoe aanzetten om te veranderen wanneer ik meen dat de cliënt of sponsor beter door een andere coach of hulpverlener geholpen kan worden.
 9. Ik zal mijn cliënt voorstellen om gebruik te maken van de diensten van andere professionele hulpverleners wanneer ik dit noodzakelijk of passend acht.
Sectie 4: Geheimhouding/Privacy

Als coach:

 1. Ik handhaaf het strengste niveau van geheimhouding voor informatie over cliënten en sponsors. Alleen met een duidelijke overeenkomst of contract zal ik informatie aan een andere persoon overmaken, tenzij de wet zulks vereist.
 2. Ik maak een duidelijke overeenkomst over de wijze waarop coachinginformatie tussen coach, cliënt en sponsor zal worden uitgewisseld.
 3. Wanneer ik optreed als trainer van leerling-coaches, zal ik de beleidslijnen inzake geheimhouding aan de studenten verduidelijken.
 4. Ik zal geassocieerde coaches en andere personen die ik in een bezoldigd of vrijwillig verband leid ten dienste van mijn cliënten en hun sponsors duidelijke overeenkomsten en contracten laten opmaken tot het naleven van Deel 2, Sectie 4 van de ICF-Gedragscode: Geheimhouding/Privacy normen en de gehele ICF-Gedragscode voor zover die van toepassing is.

Deel Drie: De Ethische ICF-Verbintenis

Als Professionele ICF-Coach erken en aanvaard ik mijn ethische en wettelijke verplichtingen na te leven tegenover mijn coachingcliënten en sponsors, collega's, en het publiek in het algemeen. Ik beloof om te voldoen aan de ICF-Gedragscode en deze normen toe te passen bij de personen die ik coach.

Indien ik deze Ethische Verbintenis of om het even welk deel van de ICF-Gedragscode schend, ga ik ermee akkoord dat de ICF naar eigen goeddunken mij hiervoor aansprakelijk kan stellen. Ik ga er verder mee akkoord dat mijn aansprakelijkheid tegenover de ICF voor elke schending tot sancties aanleiding kan geven, zoals het verlies van mijn ICF-lidmaatschap en/of mijn ICF-referenties.

Goedgekeurd door de Commissie Ethiek en Normen op 30 oktober 2008.
Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van ICF op 18 december 2008.

LINKS:
https://www.eesc.europa.eu/en/policies/policy-areas/enterprise/database-self-and-co-regulation-initiatives/142
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/142-private-act--2.pdf