Karl Van Hoey & Philip Persyn: Is coaching a strategic process ?

International Coaching Week - 6 May 2021 - Coaching and Companies 

11.00 – 11.45 : Karl Van hoey & Philip Persyn (NL)
11.45 – 12.30 : Karl Van hoey & Philip Persyn (FR)

 

Is coaching een strategisch proces ? "Ja, natuurlijk !" zal waarschijnlijk het "spontane" antwoord zijn van veel coaches en misschien ook van veel leidinggevenden.Aan welke criteria moet coaching voldoen om strategisch te zijn ?

Le coaching est-il un processus stratégique ?"Oui, bien sûr !" sera probablement la réponse "spontanée" de nombreux coachs et peut-être aussi de nombreux dirigeants.Quels critères le coaching doit-il remplir pour être stratégique ?

 

Aan welke criteria moet coaching voldoen om strategisch te zijn ? Wat zou de betekenis van "strategisch" kunnen zijn ? 
We hebben geen exacte antwoorden, maar we zullen enkele echte ervaringen delen en proberen een kader van "voorwaarden" te vormen die coaching zullen helpen strategischer te worden, voor degenen die ambities in die richting hebben.
1.    Hoe beginnen met coaching te beginnen op C-niveau
2.    Hoe coaching ook de andere niveaus te laten "besmetten".
3.    Hoe coaching strategische creativiteit begint te dienen, met duurzame impact.
4.    Hoe die duurzame impact kan worden geobserveerd en zelfs "gemonitord".
 
Coaching is op zichzelf niet strategisch, maar het kan een zeer krachtig instrument worden op strategisch niveau. Dit vereist dat de top van de organisatie dagelijks coaching beoefent, om andere leiders te inspireren hetzelfde te doen. Het hangt ook af van hun bereidheid om verder en dieper te kijken dan één-op-één relaties tussen uren van coaching en resultaat.
Als dit eenmaal "in je cultuur" zit, heb je ook de bereidheid en het vermogen nodig om strategisch te converseren en te co-creëren. Hoe meer er gezegd wordt dat coaching strategisch is, hoe minder het dat meestal is. Hoe meer mensen coaching "doen", hoe ze het ook noemen, hoe meer kans er is om coaching te verplaatsen van het niveau van de elevator pitch naar een hoger, creatiever niveau.

 

Quels critères le coaching doit-il remplir pour être stratégique ? Quel est le sens du mot "stratégique" ? 
Nous n'avons pas de réponse exacte, mais nous voulons partager nos expériences et essayer de définir un cadre pour aider à rendre le coaching plus stratégique, pour ceux qui ont ce besoin.
1.    Comment commencer le coaching 
2.    Comment laisser le coaching "affecter" les autres niveaux également.
3.    Comment le coaching sert la créativité stratégique, avec un impact durable.
4.    Comment cet impact durable peut être observé et même "surveillé".
 
Le coaching en soi n'est pas stratégique, mais il peut devenir un outil très puissant à ce niveau. Pour cela, le sommet de l'organisation doit pratiquer le coaching quotidiennement, afin d'inciter ses autres dirigeants à faire de même. Cela dépend également de leur volonté à regarder au-delà des liens  entre les heures de coaching et les résultats.
Une fois que cela entre dans la culture de 'organisation, elle doit également avoir la volonté et la capacité de coommuniquer stratégiquement et de co-créer.
 Plus on dit que le coaching est stratégique, moins il l'est en général. 
Plus les gens "font" du coaching, quel que soit le nom qu'ils lui donnent, plus il y a de possibilités de faire passer le coaching du niveau du 'pitch elevator' à un niveau plus élevé et plus créatif.

 


Speakers :

Philippe Persyn is een Professional Certified Coach in training, Senior Consultant en Keynote Speaker. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring als Human Resources en Change Leader in een lokale en internationale context (USA, APAC, EMEA). 
Hij heeft een uitgebreide ervaring in :
- organisatieontwikkeling en -transformatie in organisaties
- (HR) strategie
- overnames
- leiderschapstraining
- team- en executive coaching
- welzijn in organisaties
Zijn doel is om mensen, teams en organisaties te verbinden met wie ze werkelijk zijn en willen zijn, gebruik makend van hun kracht. Hiervoor durf ik te benoemen wat er echt speelt en belangrijk is voorbij de huidige beperkingen en externe verwachtingen.
In 2012 werd hij verkozen tot HR ambassadeur in België.

Karl Van Hoey is een ICF Master Certified Coach, Mentor Coach, Adviseur en Keynote Spreker. Karl is partner & executive coach bij www.otolith.be. 
Zijn missie is om de impact van zijn klanten op de uitvoering van de strategie duurzamer te maken. Hij biedt zijn expertise aan in het transformeren van leiderschap en het leiden van transformaties om dat doel te dienen. 
Hij heeft een lange ervaring in corporate HR leiderschap en coaching. Hij heeft gewerkt voor AXA, British American Tobacco, Ernst & Young (EY) en Sappi Fine Paper Europe. 
In 2014 richtte hij zijn eigen advies- en coachingspraktijk op. In 2018 sloot hij zich aan als partner bij Otolith. 
Karl leidde 6 jaar lang de ICF Community of Practice on Team Coaching. Als Subject Matter Expert voor ICF draagt hij bij aan de continue ontwikkeling van (team)coaching kerncompetenties. 

Orateurs :

Philippe Persyn est un coach professionnel certifié, consultant senior et conférencier. Il a plus de 20 ans d'expérience en tant que responsable des ressources humaines et du changement dans un contexte local et international (USA, APAC, EMEA). 
Il possède une vaste expérience en matière de :
- développement et transformation de l'organisation
- Stratégie (RH)
- acquisitions
- formation au leadership
- Coaching d'équipes et de cadres
- le bien-être dans les organisations
Son objectif est de mettre les personnes, les équipes et les organisations en contact avec ce qu'elles sont vraiment et veulent être, en utilisant leurs forces. 
En 2012, il a été élu ambassadeur RH en Belgique.

Karl Van Hoey est un coach certifié ICF Master, un  mentor coach, un conseiller et un conférencier. Karl est partenaire et coach exécutif chez www.otolith.be. 
Sa mission est de rendre plus durable l'impact de ses clients sur l'exécution de la stratégie. Il offre son expertise en matière de transformation du leadership et de conduite des transformations pour servir cet objectif. 
Il a une longue expérience de la direction et de l'encadrement des RH en entreprise. Il a travaillé pour AXA, British American Tobacco, Ernst & Young (EY) et Sappi Fine Paper Europe. 
En 2014, il a fondé son propre cabinet de conseil et de coaching. En 2018, il a rejoint Otolith en tant qu'associé. 
Karl a dirigé la communauté de pratique de l'ICF sur le coaching d'équipe pendant 6 ans. En tant qu'expert en la matière pour l'ICF, il contribue au développement continu des compétences fondamentales du coaching (d'équipe). 

 

Program ICW 2021

 

Register now!