BLOK 1

Na dit blok zal de deelnemer alle basis elementen beschikken om coachingsgesprekken te voeren. De kadering van een gesprek, de basishouding van de coach, de essentiële afspraken die dienen gemaakt te worden om te starten zullen gekend zijn. Daarnaast zijn enkele basistools geoefend zoals o.a. een model om het coaching gesprek te structureren en een beschrijving van de te ontwikkelen competenties als coach. De coach is klaar om zijn eerste stappen in coaching te zetten!

Dag 1: Het coaching kader in de business context • Analyse van de persoonlijke coaching tapes • Coaching volgens de Internationale Coach Federatie • De rol en competenties van de individuele coach • De voordelen van werken met een externe versus interne coach • Het belang van kaderzetting binnen coaching

Dag 2: Voluit aanwezig zijn - Het geheim van succesvolle coaching • De kwaliteit van ‘zijn’ • Het spel van intentie – attentie – alertheid en ontvankelijkheid • Het activeren van je (zelf)observator • Uit het oordeel blijven • Jezelf inzetten als tool

Dag 3: ‘SHIFT!’ om het coaching gesprek structureren • De gewenste ‘shift’ in kaart brengen • Visualiseren van wat zich wil ontvouwen • SHIFT! - model om ontwikkeling te stimuleren • Blokkades identificeren • Anticiperen op succes

BLOK 2

Na dit blok zal de deelnemer de kernvaardigheden van de coach ontwikkeld hebben. Deze competenties zijn de luistervaardigheden en het stellen van krachtige vragen. De deelnemer zal deze tools in een concrete context zoals het voeren van intake gesprekken geoefend hebben. Hierdoor zal het vertrouwen in de opstart van een coaching traject toegenomen zijn en een drempel om op te starten weggenomen zijn.

Dag 4: De kunst van ‘diep’ luisteren • Verschillende dimensies van luisteren • Het effect van luisteren op de vertrouwensrelatie • Omgaan met ruis bij jezelf en bij de coachee • De essentie horen en spiegelen • De kracht van de stilte ervaren

Dag 5: Krachtige vraagstelling • Vragen die bewustzijn verruimen • Verdoken informatie boven water halen • Krachtige vragen doorheen de verschillende fasen van het coach gesprek • Vragen die blokkades overstijgen • Toekomstgerichte vragen die leiden tot eigenaarschap

Dag 6: Het intakeproces tijdens coaching • Helder krijgen van de doelstellingen op korte en lange termijn • Gedeelde verantwoordelijkheid creëren voor de gewenste shift • Inzoomen en uitzoomen als coach • Het parallel proces tijdens de intake • Nuttige informatie verzamelen voor de opmaak van het coachingscontract

BLOK 3

Na dit blok zal de deelnemer geleerd hebben om de coachee op een respectvolle doch krachtige wijze te confronteren. Hij zal de vaardigheid van het grenzen stellen, van te matchen en mismatchen en van feedback te geven geoefend hebben. Deze competentie biedt een aanzienlijke meerwaarde aan de resultaatgerichtheid in coaching. Er wordt aangeleerd hoe je doelen scherp kan stellen en verfijnen, hoe je de vooruitgang in kaart kan brengen. Na dit blok is de deelnemer voldoende bekwaam om een traject van A tot Z te begeleiden als coach, tot op het niveau van competentie coaching.(single loop = opties en verandering op niveau van gedrag)

Dag 7: Gezonde grenzen stellen in coaching • Het ontstaan van grenzen • Soorten grenzen en voorbeelden van verbonden patronen • Methodes om grenzen te zetten • Herkennen van je eigen grenzen • De kracht van mismatchen

Dag 8: Confronteren in coaching • Definities en Technieken om te confronteren • Herkaderen in al haar vormen • Spelen met vooronderstellingen • Het coachen van blinde vlekken • Feedback versus kritiek

Dag 9: Resultaatgerichtheid in coaching • Inzichten vertalen in concrete doelstellingen • De niveaus van verandering • Coachen op niveau van competenties via verschillende technieken • Actieplannen opmaken en anticiperen op mogelijke hindernissen • Eigenaarschap aanwakkeren en zelf opvolging stimuleren

BLOK 4

Na dit blok heeft de coach zicht op de diepere dynamieken welke spelen in het denkenvoelen en doen van de mens. Hij zal begrijpen hoe onze gedachten ervoor zorgen dat we iets doen of net niet doen. De coach zal weten hoe met blokkades om te gaan en hoe de coachee uit te nodigen om zijn denken te stretchen zodat er perceptie verruiming kan ontstaan en méér opties zichtbaar worden om de gewenste shift te bereiken. De coach zal hier geleerd hebben om zijn vaardigheden om te confronteren toe te passen op niveau van double loop. (= verandering aanbrengen in de variabelen die het gedrag sturen).

Dag 10: Onbewuste denk programma's leren herkennen • Metaprogramma's : Onbewuste filters waarmee we naar de wereld kijken • Soorten metaprogramma's • In kaart brengen van je eigen metaprogramma’s • De impact van jouw persoonlijke programma’s • Clusters van programma’s onder de loep (perfectionisme & uitstelgedrag)

Dag 11: Coachen op niveau van overtuigingen : overtuigingen herkennen • Onderscheid vooronderstellingen en overtuigingen • Overtuigingen detecteren en herkennen • Overtuigingen op de verschillende logische niveaus • Processturing om overtuigingen te leren spiegelen

Dag 12: Coachen op niveau van overtuigingen : overtuigingen leren uitdagen • De wetenschap over het natuurlijk evolutieproces van overtuigingen • Krachtige vragen stellen om bewustwording te creëren • Methode om belemmerende overtuigingen te herkaderen • Andere technieken om belemmerende gedachten te ontkrachten • Integratie oefeningen

BLOK 5

In dit blok wordt een stuk verder gebouwd op alle basiscompetenties van de coach, vooral ook op de competentie ‘voluit aanwezig zijn’. De coach zal weten hoe om te gaan met onvoorziene emotionele wendingen tijdens een coaching gesprek, hoe zichzelf als container in te zetten zodat de coachee als vanzelf tot diepere inzichten kan komen. Hij zal ook begrijpen hoe waarden, overtuigingen en emoties aan elkaar gelinkt zijn en hoe hij de coachee kan aanmoedigen om verandering te brengen opdat deze bewuster wordt en het heeft voor zijn acties bewust in eigen handen opneemt.

Dag 13: Waardengericht coachen • Verbinding criteria, waarden en overtuigingen • Het opmaken van waarden ladders • Herkaderen van waarden • Mijn waarden als coach en het effect op mijn coachingsgesprekken • Wat zijn kernwaarden en universele waarden en hoe kan je deze benutten in coaching

Dag 14: Coachen op niveau van overtuigingen : bekrachtigende overtuigingen bouwen • Verdieping rond de structuur van overtuigingen • Processturing bij het coachen op niveau van overtuigingen • Meta communicatie inzetten • Hoe kan je de coachee bekrachtigen in zijn waarden en overtuigingen • Integratie oefeningen

Dag 15: Omgaan met emoties bij jezelf en de ander • Exploratie van de basisemoties en hun boodschap • Emoties verwelkomen, reguleren en bevragen • Geweldloos communiceren over onze emoties • De dramadriehoek • Emoties in veranderingsprocessen

BLOK 6

Tijdens dit blok zal de coach geleerd hebben hoe hij de overtuigingen op vlak van identiteit kan spotten en hoe hij op een milde en ondersteunende wijze de coachee kan uitnodigen om een ruimer zicht op zijn identiteit te krijgen. Basis elementen zoals ego en ziel, zelfconcepten en zelfvertrouwen worden helder.

Dag 16: Coachen op niveau van identiteit – zelfbeeld • Coachen rond de verschillende dimensies als mens • Wat wil ik doen versus wie wil ik zijn? • Shift 2.0 – een aanpak om te coachen op identiteit • Integratie oefeningen

Dag 17: Coachen op niveau van de diepere ‘identiteit’ • Zelfconcepten en de uitnodiging om de mens in zijn geheel te zien • Exploratie van kernovertuigingen verbonden aan onze zelfconcepten • Werken met delen • Creatieve technieken om te coachen op niveau van het diepere zelf • Reflecties over het eigen leerproces en zijn identiteit als coach

Dag 18 : Zelfreflectie als coach • Presentaties deelnemers : Mijn groeiproces als coach • Oefeningen rond persoonlijke bekrachtiging • Methodes om het leerproces op gang te houden • Afscheid als thema • Afsluiten van een coaching traject Geobserveerde coaching gesprekken

Naast de trainingsdagen omvat dit traject 4 verplichte halve dagen supervisie in groep waar coaches van elkaar kunnen leren. Tijdens de supervisie krijgt ieder de kans gedurende 30 minuten een collega te coachen onder observatie van PCC of MCC coaches. Aansluitend op dit gesprek krijgt ieder een mondelinge en schriftelijke feedback, gebaseerd op de ICF competenties. Bovendien zijn er ook twee sessies van 2 uren voorzien in groep, tijdens de opleiding blokken. Deze dienen om één bepaalde coaching techniek en/of competentie te demonstreren. Ook hierbij geven de trainer coaches een mondelinge en schriftelijke feedback.

Mentor coaching gesprekken tussen coach en mentor In 4 verplichte individuele coaching gesprekken van anderhalf uur, zoomen we in op jouw ontwikkelingsproces als coach. Je brengt zelf thema’s in waar je op wilt werken. De coach werkt op overtuiging- en identiteitsniveau om een echte doorbraak te realiseren. Er zijn 2 tevens groep mentor coaching sessies tijdens de opleiding zelf. Hierin wordt telkens één specifieke competentie behandeld.

Coach Education

Presented by Magaly De Smedt - Dorothée Willems


When? From Jun 7, 2022 to Mar 9, 2023
From 10:00 to 18:00

Where? Lievegem
Sint Maurus Hoeve

Price : €9,435.00
Go to the subscription website